Tupmāk pārvietosimies videi draudzīgi!

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana iegādājoties jaunu elektromobili” mērķis ir iegādāties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu M1 klases elektromobili, kurš atbilst konkursa mērķim – veicināt SEG emisiju samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km ieviešanu Latvijā.

SIA „AC KONSULTĀCIJAS” uzskata, ka ir ļoti svarīgi ierobežot SEG emisiju izmešu apjomu, īpaši jau pilsētas robežās – tādēļ īstenojot projektu, tiktu dota iespēja maršrutus, kuru veikšanai Rīgas pilsētas robežās un tuvējā apkārtnē līdz šim uzņēmuma darbinieki izmantoja fosilās degvielas automašīnu, veikt jau ar elektromobili, kura lietošana nerada SEG emisijas. Īstenojot projektu SIA „AC KONSULTĀCIJAS” plāno ar elektromobili veikt attālumu, kas sastādītu vismaz 14 000km gadā.

Kopējais projekta finansējums ir 28 173,00 euro, tai skaitā, attiecināmo izmaksu summa ir 23 283,47 euro, no kuriem KPFI – 11 640,00 euro.

Projekts tiks īstenots Rīgā līdz 2014.gada 31.decembrim.

SIA “AC Konsultācijas” uzsāk projekta “Rekomendāciju izstrāde par amatniecības nozares ārzemju labās prakses pārņemšanu Latvijā” izstrādi

SIA “AC Konsultācijas” uzsāk projekta “Rekomendāciju izstrāde par amatniecības nozares ārzemju labās prakses pārņemšanu Latvijā” izstrādi.

Projekta izstrāde tika uzsākta 2012.gada nogalē un paredz pētījuma galīgās versijas izstrādi līdz 2014.gada aprīlim.

Projekta mērķis: Rekomendācijas ārvalstu labo prakšu amatniecības nozarē pārņemšanai Latvijā tiek izstrādātas INTERREG IVC projekta „Reģionālā sadarbība amatniecības attīstībai” (turpmāk – Projekts) ietvaros. Projekta partneri pārstāv sešas valstis – Latviju, Nīderlandi, Spāniju, Portugāli, Bulgāriju un Grieķiju.

Rekomendāciju mērķis ir atspoguļot Projekta partneru labo prakšu pārņemšanas iespējas Latvijā, lai uzlabotu amatniecības attīstību un palielinātu tās nozīmi vietējā ekonomikā.

 

Projekta uzdevums: izstrādāt rekomendācijas amatniecības nozares attīstībai Latvijā.